Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรกรายงานสถานการณ์สุขภาพประเทศไทยรายงานสถานการณ์สุขภาพเฉพาะเพรื่องสาระสุขภาพเรื่องเด่้นประจำสัปดาห์สไลด์นำเสนอรายงานเกี่ยวกับรายงานหน่วยงานรับผิดชอบลิงค์หน่วยงานติดต่อหน่วยงานค้นหา
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counter Today 624612
mod_vvisit_counter Yesterday 22
mod_vvisit_counter This week 624670
mod_vvisit_counter This month 624800
mod_vvisit_counter All 0992800
Visitors Counter
th en
» รายงานสถานการณ์สุขภาพประเทศไทย -> รายงานการสาธารณสุขไทยปี 2554-2558
 
 
คำนำ/สารบัญตาราง/สารบัญภาพ ACTWORK.PDF
บทที่ 1 พระราชจักรีวงศ์และการสาธารณสุขไทย (PDF_1.PDF)
 

1. ยุคฟื้นฟูวิทยาการแพทย์แผนไทย (พ.ศ. 2325 - พ.ศ. 2394)
2. ยุคบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง
3. ยุคบุกเบิกของการแพทย์และการสาธารณสุขแผนปัจจุบัน (พ.ศ. 2460 - พ.ศ. 2472)
4. ยุคกำเนิดกระทรวงสาธารณสุข
5. ยุคสมัยรัชกาลที่ 9 (ครองราชย์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2489 จนถึงปัจจุบัน)

 บทที  2           

พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  (PDF_2.PDF)
 

1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ โครงการตามพระราชดำริ โครงการถวายเป็นพระราชกุศลและโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์และอื่นๆ
2. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

บทที่ 3 กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของไทย (PDF_3.PDF)
 

1.  กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2563                                                                                                ( Thailand Global Health Strategic Framework 2016 – 2020 ) 
2. ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) 
3. นโยบายที่สำาคัญของกระทรวงสาธารณสุข

3.1 นโยบายทีมหมอครอบครัว

3.2 โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ 
4. จากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ( Millennium Development Goals ) สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( Sustainable Development Goals: SDGs ) 
5. พัฒนาการของกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

บทที่ 4 สถานการณ์แนวโน้มของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (PDF_4.ZIP)
 

1. สถานการณ์และแนวโน้มด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
2. สถานการณ์และแนวโน้มด้านการศึกษา
3. สถานการณ์แนะแนวโน้มด้านประชากร ครอบครัว และการอพยพย้ายถิ่น
4. คุณภาพชีวิตของคนไทย
5. สถานการณ์และแนวโน้มด้านสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิต
6. สถานการณ์และแนวโน้มด้านการเมืองและการปกครอง
7. สถานการณ์และแนวโน้มด้านเทคโนโลยี
8. พฤติกรรมสุขภาพ

บทที่ 5 สถานสุขภาพและปัญหาสุขภาพของคนไทย (PDF_5.ZIP)
  1. ดัชนีชี้วัดสภาวะสุขภาพทั่วไป
2. ปัญหาสุขภาพจากการเจ็บป่วยที่สำคัญ
บทที่ 6 ระบบสุขภาพของประเทศไทย  (PDF_6.ZIP)
  1. ระบบสุขภาพแห่งชาติ 
2. การปฏิรูปด้านสุขภาพ 
3. การอภิบาลระบบสุขภาพ 
4. การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับระบบสุขภาพไทย
 
บทที่ 7 ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย (PDF_7.PDF)
 

1. กำลังคนด้านสุขภาพ
2. สถานบริการด้านสุขภาพ
3. ยาและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ
4. การเงินการคลังด้านสุขภาพ
5. การเข้าถึงบริการสุขภาพ
6. ประสิทธิภาพและคุณภาพของการใช้บริการสุขภาพ
7. ความเป็นธรรมของบริการสุขภาพ 
8. บทสรุประบบบริการสุขภาพในภาพรวม 
 

                                                                                                                    

บทที่ 8 ผลสัมฤทธิ์และควำมท้าทายของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในประเทศไทย (PDF_8.PDF)
  1. พัฒนาการของระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย
2. ผลสัมฤทธิ์ของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
3. การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของระบบสุขภาพของประเทศไทย 
4. ความท้าทายของระบบประกันสุขภาพ 
5. บทสรุปการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพไทยในอนาคต 
บทที่ 9 ความพร้อมด้านสาธารณสุขของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน (PDF_9.PDF)
  1. สภาพการณ์ประชาคมอาเซียนและผลกระทบต่อประเทศไทยในด้านสุขภาพและระบบสาธารณสุขในการรวมประชาคม 
2. การเตรียมความพร้อมทางด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3. การดำเนินการเชิงรับและเชิงรุกตามยุทธศาสตร์สาธารณสุขอาเซียน 
บทที่ 10 ประเทศไทยกับการพัฒนาระบบสุขภาพโลก (PDF_10.PDF)
  1. ความสำคัญ
2. นิยามและพหุมิติของระบบสุขภาพโลก
3. สถานการณ์โดยรวมของระบบสุขภาพโลกในปัจจุบัน 
4. บทบาทของประเทศไทยกับระบบสุขภาพโลก
5. การพัฒนาศักยภาพของประเทศไทย 
6. การพัฒนาเครือข่ายด้านสุขภาพโลกในประเทศไทย
บทที่ 11 โรคติดต่ออุบัติใหม่ในประเทศไทย (PDF_11.PDF)
  1. สถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่สำาคัญระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2558 
2. การดื้อยาต้านจุลชีพ 
3. แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

 บทที่ 12

 สิ่งแวดล้อมและสุขภาพคนไทย (PDF_12.PDF)

 

1. สถานการณ์ปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 
2. มาตรการที่สำาคัญในการจัดการปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ
3. นโยบายและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บทที่13  

 ระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อรองรับภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติในประเทศ  (PDF_13.PDF)

 

1. แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
2. แนวทางการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ

 บทที่ 14

 วิวัฒนาการสาธารณสุขไทย (PDF_14.PDF)

 

1. สถานการณ์แพทย์การสาธารณสุขไทยก่อนมีกรมสาธารณสุข
2. การแพทย์การสาธารณสุขไทยกับรัฐสมัยใหม่ 
3. การแพทย์การสาธารณสุขไทยยุคสงครามเย็น 
4. การแพทย์การสาธารณสุขไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ 
5. บทบาทการแพทย์ไทยในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในแต่ละยุคสมัย 
6. สรุปและวิเคราะห์บทบาทการแพทย์การสาธารณสุขในมิติสังคมเศรษฐกิจและการเมือง

บทที่15   

 ข้อมูลพื้่นฐานประเทศไทย  (PDF_15.PDF)

 

1.  ที่ตั้ง อาณาเขตและพรมแดน 
2.  ลักษณภูมิประเทศและภูมิอากาศของไทย 
3.  ประชากร ภาษาและศาสนา 
4.  เศรษฐกิจ 
5.  ระบบการปกครองของไทย 

เอกสารอ้างอิง (REP.PDF)

         รายนามคณะกรรมการจัดทำรายงาน Thailand Health Profile 2008-2010  (REP_1.PDF)