Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรกรายงานสถานการณ์สุขภาพประเทศไทยรายงานสถานการณ์สุขภาพเฉพาะเพรื่องสาระสุขภาพเรื่องเด่้นประจำสัปดาห์สไลด์นำเสนอรายงานเกี่ยวกับรายงานหน่วยงานรับผิดชอบลิงค์หน่วยงานติดต่อหน่วยงานค้นหา
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counter Today 640426
mod_vvisit_counter Yesterday 22
mod_vvisit_counter This week 640484
mod_vvisit_counter This month 640614
mod_vvisit_counter All 01008614
Visitors Counter
th en

ความเชื่อมโยงและพลวัตที่เกี่ยวกับสุขภาพ

img

สุขภาพมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับปัจจัยต่าง ๆ มากมาย ดังนั้น การวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มระบบสุขภาพไทย จึงต้องวิเคราะห์และสังเคราะห์จากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ทั้งด้านปัจเจกบุคคล สภาพแวดล้อมในทุกมิติที่จะกระทบต่อสุขภาพ อันได้แก่ เศรษฐกิจ การศึกษา ประชากร ครอบครัวและการอพยพย้ายถิ่น ค่านิยม ความเชื่อและวัฒนธรรม การเมืองและการปกครอง สิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี รวมทั้งตัวระบบบริการสุขภาพเอง จากแนวคิดดังกล่าว จึงได้เป็นที่มาของรายงานการสาธารณสุขไทย ด้านกำหนดกฎเกณฑ์การบริหารทางสุขภาพระดับชาติ ด้านบริการการแพทย์และสาธารณสุข