แบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้ริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

แบบสอบถามเรื่อง "แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นงานบริการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ"
(เริ่มสอบถาม วันที่ 2016-01-12)

     
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม : 4446 คน
และ และ และ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ใช้บริการ
เพศ (4120 คน)
 ชาย  270 คน (7%)
 หญิง  3850 คน (93%)

อายุ (4120 คน)
 อายุ 1-9 ปี  4 คน (0%)
 อายุ 10-19 ปี  6 คน (0%)
 อายุ 20-29 ปี  14 คน (0%)
 อายุ 30-39 ปี  19 คน (0%)
 อายุ 40-49 ปี  13 คน (0%)
 อายุ 50-59 ปี  10 คน (0%)
 อายุ 60-69 ปี   คน (0%)
 อายุ 70 ปี ขึ้นไป  164 คน (4%)
ระดับการศึกษา (4120 คน)
 ต่ำกว่าปริญญาตรี  22 คน (1%)
 ปริญญาตรี  54 คน (1%)
 ปริญญาโท  18 คน (0%)
 ปริญญาเอก  3868 คน (94%)

อาชีพปัจจุบัน (4120 คน)
 รับราชการ  41 คน (1%)
 นักศึกษา  16 คน (0%)
 รับจ้าง  3781 คน (92%)
 ธุรกกิจส่วนตัว  7 คน (0%)
 พนักงานบริษัท/รัฐวิสาหกิจ  105 คน (3%)

ส่วนที่ 2 ความต้องการของผู้ใช้บบริการ

1. ท่านคิดว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจะเป็นประโยชน์ต่อท่านในการรับบริการจากรัฐเพียงใด

 มาก  4566 คน (111%)
 ปานกลาง  39 คน (1%)
 น้อย  36 คน (1%)

2. ท่านสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข" ได้สะดวกรวดเร็ว หรือไม่

 มากที่สุด  58 คน (1%)
 สะดวกรวดเร็ว  58 คน (1%)
 ปานกลาง  4507 คน (109%)
 ช้าไม่สะดวก  18 คน (0%)

3. ท่านสามารถค้นหาข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างสะดวกหรือไม่ (เช่น การเข้าถึงข้อมูลไม่ซับซ้อน เห็นโดยง่าย เป็นต้น)

 สะดวกรวดเร็วมาก  2562 คน (62%)
 สะดวกปานกลาง  2155 คน (52%)
 ไม่สะดวก  129 คน (3%)

4. เว็บไซต์ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข" มีการแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

 เห็นด้วย  1780 คน (43%)
 ปานกลาง  1459 คน (35%)
 ไม่เห็นด้วย  1684 คน (41%)

5. เว็บไซด์ \"ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข\" มีข้อมูลตรงตามต้องการ มีประโยชน์ และมีประสิทธิภาพ

 เห็นด้วย  1525 คน (37%)
 ปานกลาง  1692 คน (41%)
 ไม่เห็นด้วย  1712 คน (42%)

6. เว็บไซต์ \"ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข\" มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และทันสมัย

 เห็นด้วย  1614 คน (39%)
 ปานกลาง  1718 คน (42%)
 ไม่เห็นด้วย  1604 คน (39%)

7. ท่านใช้ข้อมูลส่วนใดบ่อยที่สุดในเว็บไซด์ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 คำวินิจฉัย  111 คน (3%)
 นโยบาย/การตีความ  122 คน (3%)
 แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ  126 คน (3%)
 คู่มือ/คำสั่ง/เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน  125 คน (3%)
 สิ่งพิมพ์  107 คน (3%)
 สัญญาสัมปทาน / สัญญาที่มีลักษณะผูกขาด  106 คน (3%)
 มติคณะรัฐมนตรี  115 คน (3%)
 ข้อมูลข่าวสารตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ กำหนด  126 คน (3%)

8. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ