แบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้ริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

แบบสอบถามเรื่อง "แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นงานบริการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ"
(เริ่มสอบถาม วันที่ 2016-01-12)
(สำหรับผู้ใช้บริการ)
     
จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม : 4580 คน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ใช้บริการ

1. เพศ

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา

               

4. อาชีพปัจจุบัน

                       อื่นๆ       *(โปรดระบุหากไม่มีให้ท่านเลือก)


ส่วนที่ 2 ความต้องการของผู้ใช้บบริการ

1. ท่านคิดว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจะเป็นประโยชน์ต่อท่านในการรับบริการจากรัฐเพียงใด

2. ท่านสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข" ได้สะดวกรวดเร็ว หรือไม่


3. ท่านสามารถค้นหาข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างสะดวกหรือไม่ (เช่น การเข้าถึงข้อมูลไม่ซับซ้อน เห็นโดยง่าย เป็นต้น)

4. เว็บไซต์ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข" มีการแบ่งหมวดหมู่ของข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

5. เว็บไซด์ \"ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข\" มีข้อมูลตรงตามต้องการ มีประโยชน์ และมีประสิทธิภาพ

6. เว็บไซต์ \"ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข\" มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และทันสมัย

7. ท่านใช้ข้อมูลส่วนใดบ่อยที่สุดในเว็บไซด์ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)


8. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ