หน้าแรก
เอกสารมาตรา ๗
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
แนะนำกระทรวง
โครงสร้าง
คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่ติดต่อ
ขอรับข้อมูล

รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน

บัญชีเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ตู้รับความคิดเห็น

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นงานบริการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ   (แสดงผล)

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
e-Citizer
E-commerce
e-gov
GIngo
สขร.
 
:: สถิติ ::
ผู้ชม 3,373,042 ครั้ง  
ออนไลน์ 1 คน


 
วันที่ 23 เม.ย. 2564, 18:56
 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
 
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย
นโยบายสำคัญและยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข
 
 
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ
แผนปฏิรูป
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
แผนกระทรวงสาธารณสุข
 
 
รวมตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือประชาชนสู้ภัยน้ำท่วม
 
 
 
 
สัญญาสัมปทานร่วมทุนกับเอกชน(หน่วยงานไม่มีเอกสารที่เกี่ยวข้อง)
สัญญาผูกขาดตัดตอน(หน่วยงานไม่มีเอกสารที่เกี่ยวข้อง)
 
 
มติคณะรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ 2563
มติคณะรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ 2562
มติคณะรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ 2561
มติคณะรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ 2560
 
 
ซักซ้อมแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ 2561
ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์(หน่วยงานงานไม่มีภารกิจเกี่ยวข้อง)
 
 
แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
https://www.facebook.com/fanmoph/
การบรรยาย"สานพลังระบบบริการสาธารณสุขสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
กระทรวงสาธารณสุขหนุนหญิงไทยเลี้ยงลูก "นมแม่อย่างเดียว 6 เดือน" เด็กสุขภาพดี สมองดี มีจินตนาการ
 
 
อวช-รายงานวิจัย
 
 
ข้อมูลเผยแพร่
สรุปสถิติที่สำคัญ พ.ศ.2557-8 **หมายเหตุ: สืบค้นข้อมูลที่เว็บไซต์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
หน่วยงานภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูลเพื่อประชาชน
 
 
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข
โครงสร้างหน่วยงาน
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
 
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
ทำเนียบผู้บริหาร
 
 
 
 

 มีนาคม 2564
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
::: Copyright 2007 All Rights Reserved :::