กฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

กฏหมายสาธารณสุข
พรบ.คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551
พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551
พรบ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๔
พรบ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๔๒
พรบ.การประกอบโรคศิลปะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗ 
พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๓๕ 
พรบ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ 
พรบ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๓๕ 
พรบ.เครื่องสำอาง พ.ศ.๒๕๓๕ 
พรบ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.๒๕๓๑ 
พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.๒๕๒๕ 
พรก.ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.๒๕๓๓ 
พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมพรก.ป้องกันการใช้สารระเหย  พ.ศ.๒๕๓๓ (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๓
พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.๒๕๓๔ 
พรบ.ยา พ.ศ.๒๕๑๐
พรบ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
พรบ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๓ 
พรบ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๒๓ 
พรบ.วิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ.๒๕๔๗ 
พรบ.วิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๒๘ 
พรบ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.๒๕๓๗ 
พรบ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๗ 
พรบ.วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.๒๕๓๗ 
พรบ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ 
พรบ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.๒๕๑๘ 
พรบ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๓
พรบ.วัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ 
พรบ.วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๔ 
พรบ.ว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา 148(3) (4) (5) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2550
พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 
พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ.2551 
พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ 
พรบ.สถานพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๗ 
พรบ.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ 
พรบ.องค์การเภสัชกรรม พ.ศ.๒๕๐๙ 
พรบ.อาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราขการ พ.ศ.๒๕๔๐
พรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ 
พรบ.จัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๓ 
พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 
พรบ.ฯ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒
พรบ.ฯว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.๒๕๔๒ 
พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ 
พรบ.ระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ 
พรบ.ระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๓
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ 
พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๖ 
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
ระเบียบฯว่าด้วยการช่วยเหลือข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการที่ต้องหาคดีอาญา พ.ศ.๒๕๒๘ 
ระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ 
ระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ 
ระเบียบฯว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.๒๕๔๖ 
ระเบียบฯว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ.๒๕๓๕ 
ระเบียบฯว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.๒๕๒๔ 
ระเบียบฯว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๖ 
ระเบียบฯว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 
ระเบียบฯว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 
คู่มือผู้บริหารฝ่ายการเมือง

การปฏิบัติงานของรัฐมนตรีในการเข้าเฝ้าในงานพระราชพิธี รัฐพิ

ความสัมพันธ์ระหว่างคณะรัฐมนตรีกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

แนวทางการทำงานของข้าราชการการเมือง

แบบตรวจสอบการแต่งตั้งข้าราชการ ผู้บริหารฯ และกรรมการตามกฎหมาย

ชุดคู่มือสนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรี