หน้าแรก
เอกสารมาตรา ๗
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
แนะนำกระทรวง
โครงสร้าง
คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่ติดต่อ
ขอรับข้อมูล

รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน

บัญชีเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ตู้รับความคิดเห็น

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นงานบริการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ   (แสดงผล)

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
e-Citizer
E-commerce
e-gov
GIngo
สขร.
 
:: สถิติ ::
ผู้ชม 3,373,011 ครั้ง  
ออนไลน์ 1 คนการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและดำเนินการพิจารณาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขที่เห็นควรเปิดเผยแก่ประชาชน ให้สามารถค้นคว้าและตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 58 แห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ยกเว้นเฉพาะข้อมูลข่าวสารบางประเภทที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานของรัฐ อาจไม่เปิดเผยก็ได้

ขั้นตอนการขอข้อมูล

1. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารยื่นต่อเจ้าหน้าที่
2. เจ้าหน้าที่สืบค้นเรื่องที่ต้องการได้ 2 วิธี คือ
2.1 สืบค้นจากแฟ้มดรรชนีข้อมูลข่าวสาร
2.2 สืบค้นจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯ จัดเตรียมไว้โดยสืบค้นผ่านเว็บไซต์ www.mph.go.th/ops/oic
3. ถ้าต้องการสำเนาข้อมูลข่าวสารให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสำเนาเอกสารดังกล่าว
4. กรณีที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ไม่มีข้อมูลตามที่ร้องขอ เจ้าหน้าที่จะประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลต่อไป

สถานที่ติดต่อ

อาคาร 5 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ห้องสมุด สป.)
เปิดให้บริการ เวลา 8.30 น. - 16.30 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์

0 2590 1318 , 0 2590 1299

โทรสาร

0 2590 1318

 เมษายน 2564
อา
พฤ
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
-
-
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
::: Copyright 2007 All Rights Reserved :::