หน้าแรก
เอกสารมาตรา ๗
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
แนะนำกระทรวง
โครงสร้าง
คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสาร
สถานที่ติดต่อ
ขอรับข้อมูล

รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน

บัญชีเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ตู้รับความคิดเห็น

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นงานบริการ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ   (แสดงผล)

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
e-Citizer
E-commerce
e-gov
GIngo
สขร.
 
:: สถิติ ::
ผู้ชม 3,012,962 ครั้ง  
ออนไลน์ 1 คน


รายละเอียด
หมวดเอกสารหลัก : มาตรา ๙(๗) มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อ รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
หมวดเอกสารย่อย : มติคณะรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ 2562
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานปลัดกระทรวง  
วันที่ : 8 ต.ค. 2561
ชื่อเรื่อง : มติคณะรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ 2562  
ชั้นความลับ : เปิดเผยได้
จำนวนหน้า :  
ปีที่พิมพ์ประกาศ : 0  
ที่ตั้งของเอกสาร : ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
รายละเอียด :  
หมายเหตุ :
ดาวน์โหลด :
แนบไฟล์    
รายงานผลการประเมินสมรรถนะหลักในการปฏิบัติตามกฎหมายอนามัยระหว่างประเทศของประเทศไทย   (109.90 KB)
ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ...   (87.21 KB)
ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ...   (46.34 KB)
ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาแห่งอัสตานาในการประชุมระดับโลกด้านการสาธารณสุขมูลฐานสำหรับการประชุม Second International Conference on Primary Health Care Towards Universal Health Coverage and the ...   (100.16 KB)
ร่างพระราชบัญญัติยา(ฉบับที่..) พ.ศ. ..   (95.47 KB)
สรุปผลการประชุม Thailand-Myanmar Bilateral High Level Meeting   (54.30 KB)
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระยะเร่งด่วน ปีงบ 2562.   (86.70 KB)
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ให่้มีคุณภาพมาตรฐาน   (53.72 KB)
การขอเพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม)   (59.64 KB)
โครงการของขวัญปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2562 สำหรับประชาชน   (36.13 KB)
รายงานประจำปี 2560 ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส)   (35.11 KB)
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการกำหนดอาหารเป้นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ..   (60.35 KB)
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผุกพันข้ามปีงบประมาณรายการแฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้นเป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2366 ตารางเมตร(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ....   (71.04 KB)
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการและเพิ่มวงเงินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,640 ตารางเมตร โรงพยาบาลด่านช้าง ...   (60.39 KB)
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตุของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ...   (73.87 KB)
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐเคนยา   (84.15 KB)
การปรับปรุงชื่อ องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี   (43.32 KB)
ร่างพระราชบัญญัติอาหาร(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...   (65.35 KB)
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารผุ้ป่วยในเป็นอาคาร คสล. 7 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,184 ตารางเมตร(โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ...   (49.45 KB)
ขอถอนร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาทัศนมาตรเป็นสาขากการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ....   (40.58 KB)
รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561   (37.06 KB)
งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560   (37.31 KB)
ร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...   (88.33 KB)
แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย   (109.48 KB)
การเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การทำประกันสุขภาพสำหรับคนด่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A(ระยะ 1 ปี)   (125.97 KB)
ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์สมาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เพื่อผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและนวัตกรรม   (116.06 KB)
หลักเกณฑ์การกำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ   (64.71 KB)
ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา   (120.17 KB)
ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับโฆษณายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา   (86.18 KB)
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (นายวิทิต อรรถเวชกุล)   (45.83 KB)
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) (จำนวน 2 คน 1. นางสาวเรวดี รัศมีทัต ฯ)   (44.94 KB)
การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธนิตพล ไชยนันทน์ และนายเรวัติ อารีรอบ)   (64.11 KB)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ และคณะ)   (57.67 KB)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นางสาวดารณี เพ็ญเจริญ)   (44.27 KB)
ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า   (55.27 KB)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ และคณะ รวม 4 ราย)   (101.53 KB)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายสวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์)   (47.88 KB)
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (ร้อยเอก ภูรีวรรธน์ โชคเกิด)   (47.95 KB)
10092562 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายธีรเดช ศรีกิจวิไลกุล และคณะ รวม 4 ราย)   (98.86 KB)


พฤษภาคม 2563
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
::: Copyright 2007 All Rights Reserved :::