Untitled Document
Untitled Document    ดำเนินการจัดหา วิเคราะห์ และจัดหมวดหมู่เอกสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น
    ดำเนินการบริการข้อมูลทางวิชาการด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข
    ดำเนินการให้บริการตอบคำถามคำตอบและช่วยการค้นคว้าเกี่ยวกับข้อมูลทางวิชาการตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
    ดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่แนะนำหนังสือใหม่
    ดำเนินการติดต่อประสานงานให้คำปรึกษา แนะนำและแก้ปัญหาข้อขัดข้องให้แก่ห้องสมุดภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และห้องสมุดของกรมอื่น ๆ   
นางสาวสมใจ รอดขำ บรรณารักษ์
  ว่าง เจ้าพนักงานธุรการ
  นางสาวสุมาลี บำรุงปรีชาสิทธิ์ เจ้าพนักงานห้องสมุด
กลับสู่ด้านบน


ห้องสมุดกระทรวงสาธารณสุขให้บริการทรัพยากรสารนิเทศ ดังนี้
   - หนังสือ / เอกสารวิชาการทั่วไป
   - พจนานุกรมและสารานุกรม
   - วิทยานิพนธ์และรายงานการวิจัย
   - สิ่งพิมพ์ที่ผลิตโดยหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข
   - วารสารและจดหมายข่าว
   - วีดีโอและซีดี - รอม

โดยให้บริการดังนี้
  
 บริการให้ยืมวัสดุ / สิ่งพิมพ์
   - ห้องสมุดกระทรวงสาธารณสุขให้บริการยืม - คืน วัสดุ / สิ่งพิมพ์
สำหรับข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติงานอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
   - ระเบียบในการยืม
   - ยืมหนังสือและเอกสารวิชาการได้ 7 วัน
   - ยืมวารสารฉบับเก่าได้ 3 วัน
   - ยืมหนังสือ / เอกสารวิชาการและวารสารได้ครั้งละ 5 เล่ม
   - ถ้าส่งหนังสือ / เอกสารทางวิชาการและวารสารเกินกำหนดส่งคิดค่าปรับเล่มละ 2 บาท / วัน
   - บริการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
   - บริการตอบคำถาม และช่วยการค้นคว้า
   - บริการยืมระหว่างห้องสมุด
   - บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด
กลับสู่ด้านบน

Untitled Document
สถานที่ตั้ง อาคาร 5 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
0-2590-1318,0-2590-1299 โทรสาร 0-2590-1174 E-mail :: general@health2.moph.go.th