หน้าแรก >> ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบุคลากรในส่วนภูมิภาคให้ใช้ซอฟต์แวร์สำนักงานที่ถูกกฎหมาย (LibreOffice)แทนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เชิงพาณิชย์ (Microsoft Office)
1. หนังสือเชิญอบรมรูปอักษรเขียนว่า new
2. โครงการอบรมรูปอักษรเขียนว่า new
3. กำหนดการประชุมรูปอักษรเขียนว่า new
4. แบบตอบรับการอบรมรูปอักษรเขียนว่า new
5. ประกาศและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุขรรูปอักษรเขียนว่า new
6. หนังสือแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการรรูปอักษรเขียนว่า new
6. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 1รรูปอักษรเขียนว่า new
7. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 2รรูปอักษรเขียนว่า new
8. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 3รรูปอักษรเขียนว่า new
9. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 4รรูปอักษรเขียนว่า new
10. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 5รรูปอักษรเขียนว่า new