หน้าแรก
หลักการและเหตุผล

การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในประเทศไทยมีสถิติค่อนข้างสูงและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามอัตราการขยายตัวของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จากการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ได้ส่งผลกระทบต่อองค์กรภาครัฐและเอกชน ซึ่งผลกระทบดังกล่าวมีความเสี่ยงหลายด้าน เช่น เสี่ยงต่อการจ่ายค่าดูแลระบบสูงกว่าที่ควรจะเป็น เสี่ยงต่อปัญหาไวรัส , เสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ไม่คุ้มค่า

ปัจจุบันองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีการใช้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สเป็นเครื่องมือหลักในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีและมีเสถียรภาพสูง เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่า ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนใหญ่เกิดจากการติดตั้งซอฟต์แวร์มากกว่าจํานวนลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ และได้รับการติดตั้งซอฟต์แวร์ละเมิดพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และยังไม่เข้าใจปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังนั้นจึงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและหาแนวทางเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ขององค์กร โดยได้ทำการศึกษาการใช้โปรแกรมLibreOffice 3.6 (Softeware Open source) พบว่าโปรแกรมฯ มีคุณสมบัติดังนี้

 1. เป็น Open Source ที่ใช้ได้ฟรี ถูกกฎหมาย
 2. Cross-platform สามารถใช้ได้ทั้งบน Windows, MacOs X, Linux และ Solaris
 3. มีรูปแบบที่คุ้นเคย ใกล้เคียงกับ Microsoft Office
 4. เชื่อมโยงแต่ละโปรแกรมในชุด OpenOffice.org / LibreOffice เข้าไว้ด้วยกัน
 5. สนับสนุนไฟล์เอกสารประเภทอื่น ๆ เช่น PDF, file ตระกูล Microsoft Office, HTML, XML และ LOTUS 1-2-3 เป็นต้น
 6. มี extensionที่เป็น templateแบบมาตรฐานการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย (ได้แก่ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา คําสั่ง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ แถลงการณ์ ข่าว หนังสือรับรอง และรายงานการประชุม) เป็นต้น
 7. ประหยัดงบประมาณและลดภาระผูกพันในการซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของประเทศไทย และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการซอฟต์แวร์
 8. มีคู่มือการใช้งานฟรีสามารถดาวโหลดได้ที่ http://www.libreofficehelpdesk.net/
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเกิดความตระหนักในการนำเอาซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร
 2. เพื่อลดการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
 3. เพื่อลดภาระงบประมาณรายจ่ายในการซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์