หน้าแรก >>นโยบาย

นโยบาย

-ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการในการจัดซื้อและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกกฎหมาย
-ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข
-ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สในประเทศไทย
-นโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ
-กระทู้ถามท ๒๑๙/ร. เรื่อง การสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็น open source หรอ openoffice ใหกบหนวยงาน ของภาครัฐเพื่อประหยัดงบประมาณ
-แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ (Flagship Projects) พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘
-แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖
-กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ของประเทศไทย
-บทสรุปผู้บริหารกรอบนโยบาย ICT 2020
-คู่มือการจัดทำมาตรฐานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
-แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
-วีดีโอ โครงการ โหลดเล่นๆ ก็เป็นเรื่อง ป้องกันปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
-โครงการ โหลดเล่นๆ ก็เป็นเรื่อง ป้องกันปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา