.............. ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซด์กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ............... ............... Welcome to Internal Audit Division Office of Permanent Secretary of Public Health ...............

  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน

ผังการควบคุมการปฏิบัติงาน

 แจ้งกำหนดการดำเนินการด้านงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 แบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ

 ซักซ้อมความเข้าใจการนำเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์กลับเข้าฝากคลังและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS

เกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง (FAI) หัวข้อพัฒนาระบบการควบคุมภายใน 5 มิติ (Internal Control : IC)

แจ้งย้ายสำนักงาน

แบบสอบทานระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนงานลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

เอกสารบรรยายโครงการ "บริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์และการควบคุมภายในสำหรับผู้บริหาร หน่ยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข"

แผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ 2560

กฎบัตร

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560

แบบประเมินธรรมาภิบาล

 

index

 

ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซด์ บริษัท AIM Bangkok จำกัด

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

สำนักงาน ก.พ.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 
 

12-13 กันยายน 2559 กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์และการควบคุมภายในสำหรับผู้บริหาร" หน่วยงานสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

9 กันยายน 2559 กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ "สรุปผลการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับเขต ระดับจังหวัด ประจำปี 2559 หน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข" ณ โรงแรม ทีเค พ่เลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 ๗-๘ มีนาคม ๒๕๕๙ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการตรวจสอบภายในสู่การปฏิบัติ”  ของคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย หน่วยงานสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

 

           ๑๙ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
           กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดโครงการอบรม
           เชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย
           คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ระดับเขต  ระดับจังหวัด หน่วยงานสังกัด
           สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
           ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ


              ๒๔ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
              กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
              เข้าตรวจตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
              ณ โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง  


              ๒๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
              กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
              เข้าตรวจตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
              ณ โรงพยาบาลแกลง  จังหวัดระยอง 

๑๐ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
              กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
              เข้าตรวจตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
              ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ         

๑๒ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
              กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
              เข้าตรวจตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
              ณ โรงพยาบาลบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ

 

   
 

 

 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน/ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการ 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ข้าราชการเพื่อโอน/ย้าย ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อโอน/ย้าย ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 8 ตำแหน่ง เพื่อประจำเขตสุขภาพ ทั้ง 8 เขต สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 16 มีนาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน/ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ข้าราชการเพื่อโอน/ย้าย ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการกลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อโอน/ย้าย ให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 ประกาศ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แก้ไขการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อโอน/ย้าย ให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อโอน/ย้าย ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ จำนวน ๑๒ ตำแหน่ง เพื่อประจำเขตสุขภาพ ทั้ง ๑๒ เขต สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ ๒๓ มกราคม ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐